Help:Contents/Fayyida Barrefamotta Bita Jalla

Wikipedia irraa

FBBJ[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  • Maniin akka asiin walitti qabatte - Kunii fuula baname tokko wajiin maliin akka walit-qabatee jiruu ilaluuf nama qarqara. Fakkenaf fuula Ionizing Radiation jedhuu kessatti X-rays kan jedhutti jiraa, innis semayawi dha, kunii jechuun immoo fuuli X-rayiiff qopha'e ni jiraa jechuu dha. Kanaaf fuuli X-rays, fuula Ionizing Radiation jedhamuun walitii qabaterra jechuu dha. Akkasumas yoo fuula X-rays biraa dhaqtanii Ionizing Radiation kan jedhuu ni jiraa. Kanaafu kara lachuun fuuli kuni lameen walit-qabatanirra. Fuuleen biraa Ionizing Radiation wajiin kara lamaan walitti qabataan salphatti ilaluuf, fuula kana bananii Mannin akka asiin walitti qabatte kan jedhuu tuqii. Haa ta'u malee fuuli tokko yoo garaa tokko qofaan walitii qabatee jiratee ta'ee, Maniin akka asiin walitti qabatte kan jedhuu yoo tuqnu, fuula sunii hin agaruu. Fakkena fuula Ionizing Radiation jedhuu kessatti, DNA kan jedhuutti jiraa, garuu fuula DNA irratti Ionizing Radiation kan jedhuu hin jiruu, kanaafu fuuli lameen kuni kara laman walitti hin qabanee, kara tokkon qofa. Kanaafu fuula Ionizing Radiation jedhuu banee, yoo Maniin akka asiin walitti qabatte tuqne, DNAn kessatti hin argamuu.
  • Jijjirama walitti dhihatu - Kunii jijjirama fuula kana irratti tasifame fi jijjirama fuula fuula kanaan walit-qabatanni irratti tasifamee agarsisaa. Fakkenaa:- Fuula Nile wajiin, fuleen Gallana Mediterraniani‎ fi Afrikaa jedhamanii walitti qabamanii argamu. Haa ta'u malee fuleen laman kana irratti jijjirami waan tasifamef, jijjirami kunii akka jijjirama fuula Niletiis fudhatama, maniif? yoo jetaan fuleen kuni walit qabatanirra. Kana ilaluuf Nile bana jijjirama walitti dhihatu kan jedhuu tuqaa.