Jump to content

Haawmiyaa

Wikipedia irraa

Haawmiyaa (lafjoo cuggee: 136108 Haumea; mallattoo: 🝻)

Diyaameetiriin mudhii 1960km hanga 1518km ta'a. Diyaameetiriin bantoo 996km ta'a. Teempireecharri dirra puluutoo −241o C ta'a Altokko aduurra naanna'uuf waggoota 283.3 itti fudhata. Addeessota lama qabdi. Dheerinni guyyaa haawmiyaarratti sa'aatii 3.9 qofaaf tura.