Jump to content

Haadhmaanyaa

Wikipedia irraa
A Mermaid, by John William Waterhouse, 1900.'Garee: habaloo'Citagaree: hafuura bishaanii Biyyaa: Addunyaaleessa

Afoola keessatti, haadhmaanyaa ykn gannee-qurxummii uumama bishaan keessa jiraatu kan mataa fi qaama gubbaa

namaa dubartii fi funyaan qurxummii qabudha. haadhmaanyaaleen afoola aadaa hedduu addunyaa guutuu, Awurooppaa, Eeshiyaa fi Afrikaa dabalatee keessatti mul'atu.

haadhmaanyaaleen yeroo tokko tokko taateewwan balaafamaa kan akka lolaa, obomboleettii, doonii caccabuu, fi bishaaniin liqimfamuu wajjin wal qabata. Duudhaa afoolaa biroo keessatti (ykn yeroo tokko tokko duudhaa walfakkaataa keessa), tola ooltummaa ykn faayidaa kan qaban, eebba kan kennan ykn nama jaallachuu danda’u.

Dhiiraan wal gitu kan mermaid merman yoo ta'u, akkasumas nama beekamaa afoolaa fi heraldry keessatti . Duudhaan waa’ee fi arguun mermen kan haadhmaanyaaleen caalaa baay’ee xiqqaa ta’us, akka waliigalaatti gita isaanii dubartootaa wajjin akka jiraatan tilmaamameera. Dhiiraa fi dubartiin walitti qabamanii yeroo tokko tokko nammaanyaa jedhamanii waamamu.