Jump to content

Godoo fi baqqoo

Wikipedia irraa

Godoo fi baqqoon afoola Oromoo keessatti amalaa fi taatee duula ykn bobbaa jiruuf jireenyaan wal qabatan kan itti seenessaniidha. Jiruu fi jireenyi kun ammoo amala dhaloota eeguu fi dhaalchisuu of keessaa qaba.