Godina sa'aatii

Wikipedia irraa

Godina sa’aatii naannoo biyyoonni hundi sa’aatiin isaanii eessatti akka walsimsiisu murteessan dha. godinni sa'aatii ollaa baay'een isaanii sirriitti sa'aatii 1n garaagarummaa waan qabaniif, yeroon godina akka garaagarummaa Sa'aatii Giriinwiich Giddugaleessaa (GMT ykn Sa'aatii Landan ) irraa shallagama.