Godambaa

Wikipedia irraa
Shōsō-in Jaappaan Nara keessatti argamu gamoo godambaa Jaappaan keessaa isa durii dha.

Godambaan gamoo ummataaf banaa ta’eedha. Dhaabbata wantootni itti walitti qabamanii ergasii namootatti agarsiifamanidha.

Seenaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Jechi, godambaa, jedhu jecha afaan oromoo lama irraa dhufe innis godaa fi hambaa.

Faayidaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Godambaa tokko hambaa qabatamaa fi hambaa hin qabamne dhala namaa fi naannoo ni argata, ni kunuunsa , qorata, ni qunnama, ni agarsiisa .

Muuziyeemonni kan jiran kaayyoo barnootaa, qo’annoo fi gammachuudhaaf.

Muuziyeemonni tokko tokko wantoota daawwattoonni hojjechuu dandaʼan qabu. Fakkeenyaaf, ecomuseums ni jiru.

Godambaa waa’ee wantoota adda addaa kan akka aartii, seenaa biyyaalessaa, seenaa uumamaa, ykn saayinsii ta’uu danda’u. Namoonni yeroo tokko tokko barachuuf, ykn salphaatti bashannanuuf gara Godambaa deemu.

Godambaa bineensota lubbuu qaban qaban zoo jedhamu .

Galmee[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Godambaa aartii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Godambaa seenaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Godambaa ogbarruu[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Godambaa seenaa uumamaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Godambaa qilleensa banaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Godambaa saayinsii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Doonii Godambaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]