Furrifamaa

Wikipedia irraa


misaa’elan ykn murxuxxee ykn Furguggee ykn furrifamaan, meeshaa waraanaa Rookeetii(furgaatuu) socho’u kan mataa waraanaa dhoo’aa saffisa guddaadhaan sirritti baay’ee geessuuf qophaa’e. Misaa’eloonni meeshaalee waraanaa tooftaa xixiqqoo bu’a qabeessa ta’an irraa kaasee hanga miila dhibba muraasa qofatti hanga meeshaalee tarsiimoo baay’ee gurguddoo ta’anii fi fageenya maayilii kuma hedduu qabanitti garaagarummaa qabu. Misaa'eloonni hundi jechuun ni danda'ama mala qajeelfamaa fi to'annoo bifa tokko tokko kan of keessaa qaban waan ta'eef yeroo baay'ee misaa'eloota qajeelfama qaban jedhamanii waamamu.