Jump to content

Rookeetii(furgaatuu)

Wikipedia irraa
Furgaatuu

furgaatuun kun wanta balali’u yoo ta’u, akka armaan gadiitti dho’iinsa golee gubaa keessatti raawwatamuun seera bu’uuraa (principle of impulsive reaction) irratti kan hojjetu yoo ta’u, ofumaan kan hojjetu malee qilleensi misaa’ela sana marsee jiraachuu isaa wajjin kan wal hin qabanne miti; Kunis, sochiin furgaatuu ykn furguggee bakka qilleensa hin qabne keessattis ni hojjeta, fakkeenyaaf (yeroo gubachuun boba’aa qilleensa hin barbaanne). Misaa’ela irraa kan adda ta’u, akkuma fageenya ilaalchisee ta’u, marsaan saffisa furgaatuutichaa dheeraa ta’uu isaati.