Jump to content

Firaastemii

Wikipedia irraa
firaastemii Rog-shanee

Xaabee ykn Hallaga (Afaan ingiliziin:- frustum) jechuun boca ji’oomeetirii kan gubbaa Biilalee yookiin piraamidii hundee wajjin walqixa ta’e kutuun uumamuudha. Innis kutaa jajjaboo tokkoo kan xiyyaarota walfakkaatoo lama gidduu jiruu fi jajjaboo kana muruudha. Yoo piraamidii ta’e, fuulli hundee rogbaayyee yoo ta’u, fuulli cinaa immoo tiraapezooyidaa dha. Xaabee mirgaa piraamidii mirgaa yookiin Biilalee mirgaa kan siiqqee isaa irratti perpendikulaarii ta’ee cicciramee dha; yoo kana hin taane, Xaabee oblique dha. Industirii aerospace keessatti, Xaabee jechuun marsaa lama gidduutti fairing kan rookkeettii sadarkaa hedduu qabu, kan akka Biilalee cicciramee bocame dha. Xaabee ilaalchaa giraafiksii kompiitaraa 3D keessatti dirree ilaalchaa fayyadamuu danda'u kan suuraa ykn kaameraa viidiyoo dhugaa akka Xaabee piraamidaaliitti moodeela ta'eedha.