Dossoo(Safarla)

Wikipedia irraa
Kutaalee dossoo

Ji'oomeetirii keessatti, dossoo ( Afaan ingliziin: Pyramid) danaa jaboo fuulonni cinaachaa rog-sadoota tuqaa tokko irratti wal kiphan ta’anii fi hundeen isaa rog-baay’ee kamiiyyuu ta’ee dha.Tuqaan rog-sadoonni irratti wal kiphan guttiyyoo dossichaa jedhama. Tuqaa kun diriiroo hundee irratti hin argamu. Fuulonni rogsadee dossichaa kan akka ∆BVC, ∆CVD, AVB, AVD′n fuulota cinaachaa jedhamu.

Rogonni fuulota cinaachaa kan rogoota hundee hin ta’iin kan  akka VA, VB, VC fiVD′n rogoota cinaachaa jedhamu.

Hundeen dossoo tokkoo rogbaay’ee kamiyyuu ta’uu danda’a garuu fuulonni cinaachaa yeroo hundaa rogsadee dha.