Fakkaaftuu

Wikipedia irraa
Template:CenterFakkaaftuu Duraanii kan bara 1914

Fakkaaftuun meeshaa suuraa ( suuraa ) kaasudha. Fiilmii fayyadamuun suuraa waan tokkoo hojjeta. Meeshaa suuraa ka'uudha . Doo'innee suuraa fiilmiin ykn elektirooniksii "argu" hojjeta.

Kaameeraan yeroo tokkotti suuraa tokko kaasu yeroo tokko tokko still camera jedhama . Kaameeraan suuraa socho'u fakkaatu kaasuu danda'u kaameeraa fiilmii jedhama . Yoo viidiyoo fudhachuu danda'e video camera ykn camcorder jedhama . Kaameeraawwan harki caalaan isaanii bilbila irratti argamu. Kunis "Camera phone" jedhama.

Kaameeraan hundi bu'uuraan saanduqa hanga suuraan ka'utti ifni keessa seenuu hin dandeenyedha. Kaameeraa gama tokkoon boolli ifaan karaa leensii itti seenu kan jiru yoo ta'u, kunis aperture jedhama. Gama biraatiin immoo meeshaan addaa suuraa karaa aperture dhufu waraabuu danda'u jira. Meeshaan kun fiilmii kaameraa fiilmii keessa jiru ykn sensara elektirooniksii kaameraa dijitaalaa keessa jiruudha. Dhumarratti, shutter, kan hanga suuraan ka'utti ifni akka hin seenne dhorkus jira.

Yeroo suuraan ka'u shutter karaa irraa ni socho'a. Kunis ifni karaa aperture akka seenee fiilmii ykn sensor elektirooniksii irratti suuraa akka hojjetu taasisa. Kaameeraa baay'ee keessatti, guddinni aperture jijjiiramee ifa baay'ee ykn ifa xiqqaa akka seenu gochuun ni danda'ama. Yeroon shutter ifa akka keessa darbu akkasumas jijjiiramuu danda'a. Kunis ifa baay’ee ykn ifa xiqqaa akka seenu taasisa. Yeroo baayyee elektirooniksii kaameraa keessa jiru kanneen to'atu, garuu kaameraa tokko tokko keessatti namni suuraa kaasu akkasuma jijjiiruu danda'a.

galmaayaa faayataa[gulaali | lakkaddaa gulaali]