Jump to content

Faarmullisa

Wikipedia irraa

Xiinsammuu fi xiinfayyaa keessatti Faarmullisa jechuun mallattoon dachaa yeroo mul'atudha . Mallattoowwan kun walitti dhufeenya qabaachuu danda’u. Yeroo tokko tokko akkaataan isaan walitti dhufeenya qaban ni beekama, yeroo tokko tokko immoo hin beekamu. Hariiroon mallattoolee fi sababoonni isaanii yeroo beekamu, namoonni akka waliigalaatti waa’ee dhukkuba tokkoo ni dubbatu .

Mallattoowwan haala walfakkaataa keessatti waliin mul’atan yeroo baay’ee kan walqabatan, ykn sababa waloo qabu. Siindiroonni tokko tokko kan akka Daawuun siindiroomii sababa tokko qofa qabu. Dhibee Down syndrome yoo ta'e sababni isaa ni beekama. Siindiroonni biroo kan akka Pakinsonian syndrome sababoota hedduu qabaachuu kan danda’an yoo ta’u, sababa sirrii ta’e argachuun rakkisaa ta’uu danda’a.