Elektirooskooppii

Wikipedia irraa

Elektirooskooppiin ykn Miirmandisoo meeshaa saayinsii jalqabaa kan chaarjiin elektirikii wanta tokko irratti argamu adda baasuuf itti fayyadamudha. Sababa humna Kuuloom isa irratti jiruun sochii wanta qorannootiin chaarjii adda baasa. Hammi chaarjii wanta tokko irratti argamu kuufamni isaa wajjin walmadaala . Chaarjii gahaa elektirooskooppiidhaan adda baasuuf ijaaruuf vooltii dhibbaan ykn kumaatamaan lakkaa’aman waan barbaaduuf elektirooskooppiin maddoota voolteejii olaanaa kan akka elektirikii istaatikii fi maashinii elektiroo-istaatikii wajjin fayyadamu. Elektirooskooppii hamma chaarjii garagalchuu qofa kennuu danda’a; Meeshaan chaarjii elektirikii baay'inaan safaru meetira jedhama .

Elektirooskooppii meeshaa elektirikii safartuu isa jalqabaa ture . Elektirooskooppii jalqabaa coaxial needle yoo ta'u, naannoo bara 1600tti hakiima Biriteen Wiliyaam Gilbartiin kalaqe Elektirooskooppii kubbaa qabuu fi elektirooskooppii baala warqee gosoota elektirooskooppii aadaa lama yoo ta’an ammallee barnoota fiiziksii keessatti seera bu’uuraa elektirikii istaatiksii agarsiisuuf itti fayyadaman . Gosti elektirooskooppii tokkos doosimeetira raadiyaashiniin faayibara koowartii keessatti fayyadama. Saayintistiin lammii Oostiriyaa Victor Hess meeshaalee elektirikii adda baasan fayyadamuun balaqqeessa koosmii adda baaseera .