Eebba Oromoo

Wikipedia irraa

Eebba Oromoo Tuulamaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Hayyee,Hayyee! Hayyee, Hayyee!

Waaqa uumaa Waaqa uumamaa

Waaqa Burqaa Haroo Walaabuu

Waaqa sagaltama garbaa

Waaqa salgan Booranaa

Waaqa torban Baarentummaa

Waaqa Bokkuu Gurraachaa

Waaqa Ciicoo Gurraattii

Waaqa Caffee Tumaa

Waaqa shanan Gadaa Oromoo

Kan Nagayaan nu olchitee nagayaan nu bulchi

Kan Nagayaan nu bulchitee nagayaan nu olchii

Kan faantii lafaan lolte

kan sammuun Waqaan lolte nurraa qabi

Irraa-gora nu oolchi

Dogoggora nu oolchi,

Hamaa nurraa qabi

Tolaa nutti qabi,

Xiqqaa nuu guddisi

Guddaa nu muldhisii/bulchi

Waan qabnuun nu bulchi

Rooba nagayaa roobi

Baraa nagayaan nu basii

Gadaan roobaa nagayaa

Barri quufaa gabbina

== Eebba Booranaa ==9 Ardaan nagaa……….........................................Nagee

Bobbaan nagaa....…….................................….Nagee

Barri nagaa………...............……......................Nagee

Waareen nagaa……….....................................Nagee

Waariin nagaa………...........…….....................Nagee

Reerii nagaa…………….......….....................…Nagee

Dheedi nagaa…………...........…......................Nagee

Yaa’iin nagaa……………...................…...........Nagee

Kuubiin nagaa……...........................................Nagee

Raabi nagaa…………………...........................Nagee

Kuusaa goseen nagaa…….....................…….Nagee

Ijoolleen Kuuchuu nagaa…..............................Nagee

Dirreen nagaa……………...................…...……Nagee

Dirree dirri Liiban nagaa…...............................Nagee

Liiban Golbaa Diidi nagaa…....................…….Nagee

Malbee Golboon nagaa.....…...................…….Nagee

Saakuu waasoon nagaa…...............………….Nagee

Tulaa sallan nagaa………...........Nagee

Eebba Gujii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Ee…… Ati Waaqi Ardaa

Waaqi Abbaa

Ka Me’ee Bokkoo

Ka Dibbee Dhugoo

Ka Garba Aannoo

Waaqi Gujii Gurraachaa ati nuu dhageyi

Dhageettu nuu Owwaadhu

Ta olii oliitti nu hanqisi

Ta gadii gaditti nu hanqisi

Ta dallaa lamaanii achumatti nu hanqisi

Barri nageya

Bariin nageya

Jaarsi nageya

Jaartiin negeya

Ilmi nageya

Intalti nageya

Ka fuudhu nageya

Ta heerumtu nageyaa

Uchumti nageya

Bobbaan nageya

Tissaa uleen nageyaa

Elemaa gaadin nageya

Ardaan yaa’aa nageya

Me’een Bokkoo nageya

Duddaa daawwaan nageya

Sabbaa Oddoon nageya

Gooroon Doolaa nageya

Gooroon Oromoo teennaa martinuu nageya

Handhurri Oromiyaa Finfinneen nageya.

Eebba Ituu[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Abbaa badhaasi abbaa dhaas............Leel

Taadhii...................................................Leel

Taadhii roobaa.....................................Leel

Booharsaa barii....................................Leel

Orfoo baaduu........................................Leel

Abaada nagayaa..................................Leel

Haadha nagayaa..................................Leel

Abbaan nagayaa..................................Leel

Biyyi nagayaa........................................Leel

Maatiin nagayaa..................................Leel

Waatiin nagayaa..................................Leel

Waatin burduq......................................Leel

Taadhin burduq.....................................Leel

Hoo waqni je'e.......................................Leel

Hoo waqni je'e.......................................Leel

Horaa bulaa deebanaa!

Eebba Maccaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Na oofkalchaa…………………..............................oofkalaa

Na oofkalchaa…………...……..........................….oofkalaa

Na oofkalchaa………...………...........................…oofkalaa

Waaq nagaan bullee nagaan nu oolchi ...............nu oolchi

Hamaan gargar nu oolchi ....................................nu oolchi

Irraa gora nu oolchi ..........................................…nu oolchi

Dogoggora nu oolchi............................................nu oolchi

Citiin sadii citii sadan nu oolchi............................nu oolchi

Citii waraanaa nu oolchi......................................nu oolchi

Citii waraansaa nu oolchi ...................................nu oolchi

Kan caamee goggogsu nu oolchi.......................nu oolchi

Kan roobee tortorsu nu oolchi............................nu oolchi

Walbira oolchii nu bulchi....................................nu bulchi

Waliigaltee nuu kenni……….............................nuu kenni.

Waliigalii nuu toli...............................................nuu toli

Sonii nuu roobi..................................................nuu roobi

Waan rooba keessa jibban nu baasi................nu baasi

Waan caama keessa jibban nu baasi..............nu baasi

Egaa nagaya...................................................nagaya

Barri quufa

Gadaan gabbina gabbisi Waaq!

Kan ati jette tolaadhaa tolaan nu haa ga’u .........haagahu

Bakkalchi bakkee haa ta’u ................................haa ta’u

Bakkeen nagaa haa ta’u ...................................haa ta’u

Qorroon dibdibbee haa ta’u ..............................haa ta’u

Dhiigni dhallaadduu haa ta’u.............................haa ta’u

Adamoon deettii haa ta’u ..................................haa ta’u

Duulli dannaba haa ta’u.....................................haa ta’u

Rimaan haphee haa ta’u ....................................haa ta’u

Kormi cirrii haa ta’u............................................haa ta’u

Dhugee haa booressu .....................................haa booressu

Dheedee haa barbadeessu..................Eebba oromoo Arsii

Nama Eebbisu.................Kan jalaa qabu

Dhiltee Dhinnaa............... Hobba'aa (Hoffolaa)

Dhiltee Dhinnaa............... Hobba'aa (Hoffolaa)

Dhiltee Dhinnaa............... ijarraa hafaa; nu hambisaa

Faatee waaqni dhagayi............. Dhagayi

Lafti sii dhagayi.......................... Dhagayi

Dhibbi dhagayi............................. Dhagayi

Dhibaayyuun dhagayi................. Dhagayi

Gadaan dhagayi.......................... Dhagahi

Gadaamojjiin dhagayi............... Dhagayi

Gadabitti nu galchi.................... Galchi

Gadaa nu hulluuqsisi................ Hulluuqsisi

Dolool'oo yaasi............................. Yaasi

Yaa’aa gabbisi................................ gabbisi

cinii sangoomsi..........................sangoomsi

sangaa wondabsi.....................wondabsi

Waraana qaqeessi.................... qaqeessi

Oromoo qaqatti nuu bulchi......... bulchi

Jinfuu tuuli.................................... Tuuli

Tuulaa diinaa buqqisi........................ buqqisi

barbadaa barii godhi.........................godhi

bara nagaya godhi............................godhi

Oromoo biifaa si godhi................. Si Godhi

Biiftuu ganamaa si godhi.............. Si Godhi

Ejersa gaaraa si godhi.................. Si Godhi

Korma nyaaraa si godhi............... Si Godhi

Bokkaa sii roobi..................... Sii Roobi

Bokkuu sii moosisi................ Sii Moosisi

Laftana ititi............................... Ititi

Itittuu nu obaasi........................ Obaasi

sun toltu'u (2x)...........................haa qabattu (2x)

Eebba Cidhaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Qabattanii aaga qabadhaa

Rafaa abjuu qabaadhaa

Adeemaa milkii qabaadhaa

Miillaan lafa qabadhaa

Harkaan Waaqa qabadhaa

Coqorsa lo’aa ta’aa

Gannaa fi Bona lalisaa

Odaa dagaagaa ta’aa

Gannaa fi Bona garbaabaa

Aannanii fi garaa ta’aa

Dhadhaa fi mataa ta’aa

Akka biiftuu aanga’aa

Akka qorsaa ifaa

Cirracha Abbayyaa ta’aa

Lakkaa’aan isin hin fixin

Madda Walaabuu ta’aa

Waraabaan isin hin maddisin (fixin)

Jalduu Buukuu ta’aa

Qomaa fi dugdatti baadhaa

Goomattuu fi tolfattuun isin hin danda’in

Bona ongee baraaraamaa

Ganna balaqqee ofkalaa

Hamaa fi hamtuu isin irraa haa qabu

Kumaatama horaa

Kan hortanii wajjin bulaa

Walbira oolaa-bulaa

Safuu waliif qabaadhaa

Eebbi kun eebba gosaatii,

Qabatee isin biraa hin hafin

Dhallaaduu lagarraa tahaa

Baattoo jaldeessaa tahaa

Eessumni gaarii dhalatee gidduu haa marmaaru

Arrii waliin filadhaa

Na hoofkalchaa

Kanas ilaali[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  • EEBBA ARSII, dhumarratti kan baname Mudde 12, 2014
  • Eebba Oromoo, dhumarratti kan baname Mudde 12, 2014
  • Sagalee Gadaa, Waajira Gadaa Tuulamaa, Jildii 1ffaa Lakk. 1 2014