Dippooziishinii

Wikipedia irraa

Dippoozishiiniin ykn Hurkantaruu ykn Kuusuu adeemsa teermoodaayinaamikii dha, yookaan immoo jijjiirama falkaa yoo ta’u, meeshaan Faalkaa dhangala’aa keessa osoo hin darbiin kallattiin Falkaa gaazii irraa gara falkaa jajjabootti jijjiiramudha. Marsaan faallaan Hurkantaruu sablimeeshinii yoo ta'u kunis wanti tokko Faalkaa dhangala'aa keessa osoo hin darbiin kallattiin Faalkaa jajjaboo irraa gara Faalkaa gaazii ta'etti ce'uudha .