Sublimaashinii

Wikipedia irraa
Kiristaalota magariisa dukkanaa’oo niwuukiloosinii

Sublimaashinii ykn Aarxuumi'uu ykn kantaraaruu jechuun wanti tokko Falkaa jajjaboo irraa osoo dhangala'ootti hin jijjiramiin falkaa jajaboo irraa gara falkaa gaazii ttii ce'uudha . Kantaraaruun jijjiirama marsaa maatirii kan teempireecharaa fi dhiibbaa qabxii sadee gadiitti diyaagiraamii marsaa wantichaa keessatti uumamu of keessatti qabata.

Dhiibbaa sirnaa irratti, elementoonni fi kompaawundootni keemikaalaa baay’een isaanii teempireechara adda addaa irratti faalkaa adda addaa sadii qabu .faalkaan dhangala’aa sadarkaa gidduugaleessaa faalkaa jajjaboo fi faalkaa gaasii gidduu jiruu dha. Garuu elementoonni fi wantootni tokko tokko yeroo jajjaboo irraa gara gaaziitti jijjiiraman faalkaa dhangala’aa bira darbu. Teempireecharri ce’umsi kun itti raawwatamu teempireechara Kantaraaruu (Sublimation Tempreture) jedhama, dhiibbaan immoo dhiibbaa Kantaraaruu(Sublimation pressure ) jedhama, lamaan isaanii iyyuu Qabxii Kantaraarinnaa (sublimation point) jedhamanii waamamu.