Jump to content

Dhagaa Cicala

Wikipedia irraa
Dhagaa cicalaa baalcaawaa
Dhagaa cicalaa

Dhaga'an cicalaa albuuda jabaa fi boraalloo ta’ee fi cicala ( siiliikoon daayi’oksaayidii ) irraa ijaarameedha. Atoomonni haala walitti fufiinsa qabuun SiO 4 silikoonii–oksijiinii tetrahedra keessatti walitti hidhamaniiru, tokkoon tokkoon oksijiinii tetrahedra lama gidduutti kan qoodamu yoo ta’u, foormulaa keemikaalaa waliigalaa SiO 2 kenna. Kanaafuu, kuwaarziin caasaadhaan akka albuuda siliikeetii bu’uuraa fi walnyaatinsa albuuda oksaayidii ta’ee ramadama . Dhagaan cicala albuuda baay'inaan irraa ardii lafaa keessatti argamu keessaa isa lammaffaa yoo ta'u, feldspar duuba .