Daldala

Wikipedia irraa
Daldaltoonni lama Jarmanii jaarraa 16ffaa
Gabaa San Juan de Dios kan Guadalajara, Jalisco keessatti argamu

Daldala jechuun bittaa fi gurgurtaa meeshaalee namoota, dhaabbilee yookiin biyyoota jiddutti taasifamuudha. Gama biraatiin immoo daldalli adeemsa omishaleen, omishtoota irraa gara fayyadamtoota bira gahuudha

Daldalli yeroo jalqabaatiif meeshaafi meeshaa wal-jijjiiruun jalqabame. Fakeenya, Ashaboo sibiilaan jijjiiruu. Omisha gosa tokkoo isa biraatiinwal-jijjiiruu. Jalqabamuu daldalaatiif wantoota sababa ta’an. • Garaagarummaan omishaa jiraachuu, • Garaagarummaan teeknooloojiifi aadaan jiraachuu, • Argama Ji`oogiraafikaalaa, • Geejjiba mijaa`aan jiraachuufi • Tasgabbiin jiraachuu fa’a. Uummanni yeroo durii bakka adda addaatti meeshaalee naannoo isaanii jiran itti fayyadamaa turanii jiru. Addunyaa kana irratti uummanni omishaa hundaanuu ofdanda`ee hinjiru. Sababni isaas iddoo kamirrattiyyuu qabeenyi uumamaa bifa walfakkaatuun faca’ee hinargamu. Uummata qaroomina durii kanneen akka Misirii fi sulula Indus keessatti qoodama hojii eegaleera. Suuta suutaan hojiin suphee dhahuu, sibiila tumuu fi hojiin mukaa dhalateera. Haala kanaan, midhaan nyaataa oomishuu biratti waa hojjechuunis guddachuu jalqabe. Haaluma kanaan uummanni wanta nyaatamu mi’oota kanaan jijjiiruu eegalan. Akkuma uummanni jalqabaa kun aadaa fi qaroominaan fooyya’aa deemen fedhiin isaaniitis baay’inaa fi qulqullinaan dabaleera. Haalli kun immoo ummanni fageenya dheeraa akka deemaniif dirqisiiseera. Dhalachuun qoodama hojii fi fooyya’iinsi aadaa fi jireenya uummataa jalqabamuu daldalaaf bu’uuraata’eera