Dalagaa

Wikipedia irraa

Dalagaan baay’ata humna dalageeffamee fi qaxxaamura deemame wajjin wal qixa dha. Humnaa fi qaxxaamurri lamaanuu kal-qabee yoo ta’an illee dalagaan garuu hamma qofaan waan ibsamuuf kal-dhabee dha.

Yaad-rimeen hojii kan argate ogeessa herregaa Faransaay Gaspard Gustave

Hojii = Humna X Fageenya... Garuu anniisaan kallattii fagoo ta'uu qaba. Hima armaan olitti barreessine kana salphaatti afaan herregaatti galchuun ni danda’ama. Hojii kanaaf baay'isaa tuqaa fayyadamuu qabda.

W = F · d


Ref W[gulaali | lakkaddaa gulaali]