Jump to content

Daarabaaftuu

Wikipedia irraa

Daarabaaftuu (Aranae) tartiiba xiqqaa Miilixinximna . Daarabaaftuun uumama miila 8 qabuudha, akka ilbiisoora, garuu anteenaa hin qabu . Gosoota bineensotaa hedduu keessaa tokko tokko summii humna guddaa qabuu fi nama miidhuu ykn ajjeesuu dandaʼuun qabuu. Daarabaaftuu akkuma maqarra hubannuu daara baasuu. [[image:Spiders Diversity.jpg|daneesummaa daarabaaftuu]