Jump to content

Cimdaa Kompiyuuteraa

Wikipedia irraa

Yeroo ammaa biyyoota addunyaa kanarraa gara mandara tokkootti kan fidaa jiru sadarkaa guddina teekinoloojiiti. Addunyaa tokkoomte kana keessatti immoo namoonni faayidaa garaa garaa argachuuf jecha fedhaanis ta’e dirqamaan keessatti qooda fudhatu. Guddachuu teekinoloojiif sababni tokko immoo bifa salphaa ta’een namoonni yaada wal jijjiiruu danda’uu isaaniiti. Kanaafis haalli mijataan inni bu’uuraa kompiitara ykn moobaayila fayyadamanii bakka garaa garaa taa’anii yaadaafi daataa ykn faayila barbaadan wal jijjiiruudha. Yommuu kompiitarri lamaafi isaa ol bakka adda addaa taa’anii ykn biyya garaa garaa jiraatanii daataa waliif qoodan ykn ergaa waliif hiran (sharing resources) Cimdaa jenna.

Kanneen armaan gadii kunniin fakkeenyota neetworkiiti;

 • minjaala'aa/desktop
 • Koyaa/laptop
 • Kaadima/Server
 • Harkanee/Mobile
 • biliqii/switch
 • irra-deebi'aa/repeater
 • Wiirtuu/hub
 • Taabileetii/tablet
 • Riqicha/bridge
 • Duuffisaa/router, fkkf

Hojiin bu’uuraa cimdaa hujeffannoo tokkoon (single platform) kompiitaroonni ykn moobaayiloonni hedduun akka agargoo ykn meeshaalee dabalataa akka maxxansaa waliif qoodaniifi fayyadamanidha. Fakkeenyaaf, waajjiroota kompiitaroonni muraasni jiranitti maxxansaa tokko ykn lama qofa waliin fayyadamuuf cimdaan jiraachuu qaba. Baankiis akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya.

Kanaafuu, neetworkiin jiraannaan;

 • Agargoo waliif qooduu dandeenya
 • Emeelii fayyadamuu dandeenya
 • Ergaa waliif erguu dandeenya
 • Meeshaalee akka maxxansaa(printer), kaastuu(scanner), gaaddlddee(photocopy) waliin qooddachuu dandeenya
 • Moosaajiifi sirna dalagaa (opereetiing siistemii) fayyadamuu dandeenya
 • Sagaleefi fuulaa fuulatti wal ilaalaa taphachuu dandeenya
 • Mana keenya teenyee biizinasii feene adeemsisuu dandeenya.