Category:Sirna Gadaa

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

A

Fuulota ramaddii "Sirna Gadaa" jala jiran

Waliigala 6 keessaa Fuulotni 6 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.