Jump to content

Category:Sirba Oromoo

Wikipedia irraa

Ummatni Oromoo sirboota aadaa bal'aa fi gabbataa ta'an ni qaba. Sirbootni kunninis kan sirbaman

1. Yeroo hojii Guuzaadaboo ummanni baayyatanii sirbaan(darassii) wal mirqaansaa hojii akka qonnaa, aramaa, haamaa, dhahiinsa(tumaa midhaanii), mana ijaaruu fi kkf osoo hin dadhabne yeroo gabaabaa keessatti xumuruudhaaf itti fayyadaman. 2. Gammachuuwwan akka fuudhaa fi heerumaa sirbbatti fayyadama oromoon. Fkn kanneen akka hellee fi dhiichisaa faa kaasuun ni danda'ama. 3. Sirba goota, lammii fi biyya faarsu fi kkf of keessatti hammata. Sirbootni kunniinis: shubbisa, ragada, dhiichisa, geerarsa,geelloo , mirrisa, hellee fi kkf fa'a of keessaa qaba. 4. Kana malees taphni ijoolle iddoo hundatti bal'inaan taphatama. Yeroo biraa hundaahuu fkn waliin qabannee hamma deebinutti nagayaan nuuf turaa!

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

Fuulota ramaddii "Sirba Oromoo" jala jiran

Ramaddiin kun fuula armaan gadii qofa qaba.