Jump to content

Category:Nyaata aadaa Oromoo

Wikipedia irraa

Cumboo Nyaata aadaa Oromoo keessaa Cumboon isa tokko yoo ta'u, naannoo Wallaggaa keessumaa Horro-Guduruu, Kiiramuu-Giddaa akkasumas Matakkalitti beekamaadha. Cumboon kaninni irraa qophaa'u xaafii diimaa, baaduufi dhadhaarraati.

Fuulota ramaddii "Nyaata aadaa Oromoo" jala jiran

Waliigala 4 keessaa Fuulotni 4 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.