Category:Afaan Oromoo

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

Fuulota ramaddii "Afaan Oromoo" jala jiran

Waliigala 3 keessaa Fuulotni 3 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.