Category:Afaan Oromoo

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

Fuulota ramaddii "Afaan Oromoo" jala jiran

Waliigala 2 keessaa Fuulotni 2 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.