Category:Afaan Oromoo

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

Fuulota ramaddii "Afaan Oromoo" jala jiran

Ramaddiin kun fuula armaan gadii qofa qaba.