Caaroo

Wikipedia irraa
caaroo jalqabaa fi lammaffaa biqiltuu jibrii keessatti

Biqiltoota Qaasammee keessatti, caaroon qaamolee biqiltuu biqiltuu biyyee keessatti gad hodhee qabuu. bishaanii fi albuudoota biyyee keessaa xuuxuu.caaroon tokko tokko soorata kuusu.

Sirni caaroo biqiltootaa bakka gurguddoo lamatti qoodamu. Isaanis caaroo haadhoo fi caaroo qaajjisoo jedhamu. caaroon haadhoon caaroo jalqaba biyyee keessatti gadi guddatu dha.Yeroo murtaa’aa booda caaroowwan xixiqqoo biroon gara cinaatti guddatu.caaroon qaajjisoo caaroowwan xixiqqoo yeroo biqiltuun mutaa’u walfaana baay’atanii biqilaniidha. Margi yeroo muta’u caaroo qaajjisoo baasuun biyyeetti qabata.

Caasaalee[gulaali | lakkaddaa gulaali]

caaroo jalqabaa:caaroo ijoo kanjalqabaaf hundee jirmaa irraaguddatu dha.

caaroowwan cinaa:caaroowwanlammaffaa ta’anii caaroo jalqabaairraa kan guddatani dha. Yeroobaay’ee caaroo jalqabaa irra qal’aadha.

Rifeensa caarooa:caaroo baay’eexixiqqoo ta’anii caaroo ijoo yookiin caaroo cinaa irraa damee bahe dha. Bishaanii fi albuudota xuuxuu keessatti ni hirmaatu.

Fiixee caarooa:qaama caarooagara lafaatti guddatu dha.

Haguuggii fiixee caarooa:qaamota caarooa keessaa isa jabaa yommuu ta’u fiixee caaroo guddachaa jiru kan uwwisuufi balaarraa ittisu dha.