Boca

Wikipedia irraa
Meeshaa taphaa daa'immanii Shape-O jedhamu kan Tupperware hojjete boca adda addaa barachuuf kan oolu.

Bocni ykn fakkiin bakka bu'iinsa giraafikii wanta tokkoo ykn daangaa alaa isaa, sarara, ykn fuula alaa, faallaa amaloota biroo kan akka halluu, quuqinnaa, ykn gosa meeshaa ti. Bocni xiyyaaraa ykn fakkiin xiyyaaraa xiyyaara irratti akka ciisu danqama, faallaa boca 3D jajjaboo . Bocni diimeshinii lamaa ykn fakkii diimeshinii lamaa (akkasumas: boca 2D ykn fakkii 2D ) fuula qaxxaamuraa waliigalaa (bakka diimeshinii lamaa Yuukiliidii hin taane) irratti ciisuu danda'a.