Birdiidoo

Wikipedia irraa
Barreeffamni afaan sadiitiin barreeffame kan Xerxes kan Vaan Fortress Turkiyaatti, afaan Faarsi durii, Akkaadiyaanii fi Elamitiin barreeffame
Innis xalayaa yoo ta'u, qubeen isaas cuneiform dha, guyyaan isaa ~2400 Dh.K.D

Qubeen kiyuunifoormii ykn birdiidoo sirna barreeffamaa jalqabaa beekamaa ta'e keessaa isa tokkodha . Innis mallattoo boca wedge qabu kan gabatee suphee irratti fayyadame, kan istaayilasii qacceetiin hojjetame . Maqaan kiyuunifoormii mataan isaa "boca wedge" jechuudha, Laatiin cuneus "qottoo" fi forma "boca" irraa. Innis gara itti fayyadama Ingiliffaa kan dhufe tarii cunéiforme Faransaayii durii irraa .