Biilala(xinbiqila)

Wikipedia irraa
Koonii dubara bilchaate Coulter pine ( Pinus coulteri ), koonii paayinii ulfaataa ta’e
Gaara dhagaa Daaglaas-fir ( <i id="mwEw">Pseudotsuga menziesii</i> var. <i id="mwFA">glauca</i> ) koonii dubaraa dargaggeessa
Kooniiwwan dhiiraa ykn pooliin hin bilchaanne kan paayinii ponderosa gaara Rookii . ( Pinus ponderosa var. scopulorum ) jedhamuun beekama.

Bilali bilalaawaan qaama sanyii biqiltoota jimnosperm irratti argamudha. Yeroo baay’ee muka kan qabu, ovoid hanga globular kan ta’e, iskeelii fi bracts naannoo siiqqeewwan giddugaleessaatti kan qindaa’an dabalatee, keessumaa conifers fi cycads keessatti . Koonii Piinofaayitaa (conifer clade) caasaa walhormaataa of keessaa qaba. Koonii mukaa bilala dubartii yoo ta'u biqiltoota kan oomishudha . The male cone, which produces pollen, yeroo baay'ee baala kan qabuu fi bilchina guutuu irratti illee baay'ee xiqqaa kan mul'atu dha. Maqaan "koonii" jedhu afaan Giriikii konos (koonii paayinii) irraa kan argame yoo ta'u, kunis maqaa koonii ji'oomeetirii kenne . Gabateewwan dhuunfaa koonii tokkoo iskeelii jedhamuun beekamu . Umbo koonii konifaaraa kan agarsiisu guddina waggaa jalqabaa iskeelii sanyii koonii irratti kan agarsiisu yoo ta’u, dhuma iskeelii waggaa lamaa irratti akka ba’ee mul’ata. </link>[ <span title="This claim needs references to reliable sources. (June 2021)">caqasni barbaachisaadha</span> ]