Jump to content

Balaqqeessa’uu ifaa

Wikipedia irraa
Calaqqee gaara Hood kan Mirror Lake keessatti argamu .

Balaqqeessa’uun ifaa amaloota ifaa keessaa isa tokkodha. Ifni madda isaa irraa ka’uun daandii sirrii ta’een kallattii hundaan tamsa’a. Daandiin ifni ittiin daddarbus xiyyoota ifaatin agarsiifama. Ifni yaa’aa tokko keessa deemaa ture dirra yaa’a biraa rukutee deebi’uun isaa balaqqeessa’uu jedhama. Ifni yaa’aa tokko keessa adeemaa ture daangaa biroo yemmuu rukutu: hammi murtaa’e yaa’a lammaffaan yoo xuuxamu; inni hafe immoo balaqqeeffamuun gara yaa’a isa irraa dhufeetti deebi’a. Dirri lammaffaan kun kan dibame yoo ta’e balaqqeessisuuf caalaatti ni mijata. Balaqqeessa’uun gosoota lamatti qoodama. Balaqqeessa’uu sirnaawaafi bittinnaawaadha. Balaqqeessa’uu ifaa dirra lassanamaafi calaqqisaa ta’e irratti raawwatu balaqqeessa’uu sirnaawaa jedhama. Fkn: daawwitii. Gosa balaqqeessa’uu kana keessatti fakkaattin uumamuu ni danda’a. Balaqqeessa’uu bittinnaawaan immoo balaqqeessa’uu ifaa dirra quqquqaa lassanamaa hin taanee irratti raawwatudha. Fkn: waraqaa. Gosa balaqqeessa’uu kana keessatti fakkaattin hin uumamu