Jump to content

Arraba

Wikipedia irraa
Arraba

Arrabni qaama miraa afaan kessatti argamuudha; innis maashalee garagaraa irraa ijaaramee. kutaa gubbaa arraba seeloota ykn lubbiyyoo dhamdhaama of kessaa waan qabaniif dhamdhauuf gargaara. Lammafaa irratti arabni dubbachuuf ni fayada. arrabni qaama mirreffanna cimaa qabu yoo ta'u hancuuftiin haguugameera.

Ujummoolee dhiigaa fi dhuma narvii hedduu of keessaa qaba. Isaan kun kallattii barbaadamuun akka socho’u isa gargaaru.