Appilii

Wikipedia irraa

Miilloon ykn Poomiin ykn Appiliin ykn ilippan , akkasumas Tuuffan, firii gosa biqiltootaa Miilloo madaqoo (Malus domestica)kan maatii Rosaceae keessaa tokko ta'e agarsiisa. Miilloon sifoota/dhagaalee nyaataafi faayidaa fayyaa isaa irraa kan ka’e yeroo baay’ee  qoratama. Isaanis faayibara nyaataa, vitaaminii (kan akka vitaamin C), albuudota (akka pootaasiyeemii ), fi antioksidantoota adda addaatiin kan badhaadhanidha. Qorannoon akka agarsiisutti yeroo baay'ee milloo fayyadamuun fayyaa onnee fi ujummoolee dhiigaa fooyyessuu, carraa kaansarii tokko tokko hir'isuu fi hojii garaachaa guddisuuf gumaachuu danda'a. Saayintistoonni oomisha midhaanii, dhukkuba dandamachuu fi qulqullina firii fooyyessuuf dhaalmaya miilloofi mala walhormaataa qoratu. Dabalataanis, miilloon qorannoowwan saayinsii tokko tokko keessatti, keessumaa Xindhaalmaya(jeneetiksii) fi fiiziyoloojii(xinqaamaa) biqiltootaa keessatti, adeemsa baayoloojii hubachuu fi hubannoo saayinsii guddisuuf akka lubbu qabeeyyii akkaayyatti itti fayyadamaniiru.