Jump to content

Almoondii

Wikipedia irraa
?Almandii

odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Biqilaa (Plantae)
Tartiiba: Rosales
Warra: Rosaceae
Qaccee: Kookiilee Prunus
Sanyii: Almandii P. dulcis

Almoondiin saayinsiidhaan ''Prunus dulcis'' jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, sanyii firii muka almoondii dhalataa Baha Giddugaleessaa yoo ta'u amma garuu addunyaa guutuutti misoomudha. Isaanis cooma mit-guuttataa tokkee, algee(fiber), burqata, vitaamin E, maagniziyeemii fi farra-summii (antioxidants) hedduu qaba. Almoondiin waan baay’ee fayyadamuu danda’u yoo ta’u, nyaata adda addaa keessatti kan fayyadamudha. Isaanis akka nyaata salphaatti waaddamanii ykn bilcheefamanii nyaatamuu, daakuu almoondiitti caccabsuun daabboo tolchuuf ykn dhadhaa almoondii ykn aannan almoondiitti jijjiiramuu danda’u. Bara gidduu galeessaatti almoondiin hojii sammuu akka fooyyessuu, sirna ittisa qaamaa akka cimsuu fi bullaa'insa nyaataa akka gargaaru amanama ture. Himannaan kun yeroo sanatti deeggarsa saayinsii kan hin qabne taʼus, qorannoon ammayyaa almoondiin fayyaa onnee, ulfaatina qaamaa toʼachuu fi fayyaa gogaa deggeruu dabalatee faayidaa fayyaa hedduu akka qabu mirkaneessa. Almoondiin nyaata kamiyyuu irratti dabalata soorataa fi mi’aawaa yoo ta’u, soorata barbaachisoo adda addaa fi faayidaa fayyaa ta’uu danda’u dhiyeessa.