Alkeemistiicha (asoosama)

Wikipedia irraa


Alkeemistiichaa ( Portuguese: O alqumista) asoosama barreessaa Biraazil Paulo Coelho kan jalqaba bara 1988 maxxanfamedha. Jalqaba afaan Poortugaaltiin kan barreeffame yoo ta'u, yeroo ammaa garuu afaanota birootti bal'inaan hiikamaa jira.Alkeemistiin kun imala Santiyaagoo, dargaggeessa tiksee Andaaluusiyaa kan qabeenya piraamidoota Gibxii keessatti dhokate argachuu abjootu hordofa. Santiyaagoo kutaa asoosamichaa isa jalqabaa keessatti Andaaluusiyaa irraa gara Taanjarsiitti kan imalu yoo ta’u, namoota hedduu waliin kan wal argan yoo ta’u, isaanis gara Faaroo dhuunfaa isaa, kan kaayyoo jireenya isaa isa dhugaa ta’etti isa qajeelchan. An

Jaargocha[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Mucaan tiksee Andaaluusiyaa Santiyaagoo jedhamu bataskaana diigame keessa osoo jiruu qabeenya abjoota. Hiika abjuu irra deddeebiʼamee mulʼatu sanaa ilaalchisee nama raajii dubbatu kan Jiipsii tokko mariisisa . Dubartiin kun akka raajiitti hiiktee, gurbaa sanatti qabeenya tokko piraamidoota Gibxii keessatti akka argatu itti himti .

Santiyaagoo erga ka'ee booda mootii dulloomaa, Melkiisedeq, ykn mootii Saalem waliin wal argee, innis gara Gibxii imaluun "Faaroo Dhuunfaa" isaa akka raawwatu hoolota isaa akka gurguru itti hima. Jalqaba Afrikaa gahuu isaatiin namni Santiyaagoo gara piraamidootaatti geessuu nan danda'a jedhu tokko maallaqa hoolaa isaa irraa argate isa saama. Sana booda Santiyaagoon galii gahaa gara piraamidootaatti geessu argachuuf daldalaa kiristaala tokkoof hojjechuu qaba.

Cuunfaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Mucaan tiksee Andaaluusiyaa Santiyaagoo jedhamu bataskaana diigame keessa osoo jiruu qabeenya abjoota. Hiika abjuu irra deddeebi’amee mul’atu sanaa ogeessa raajii Jiipsii tokko mariisisa. Dubartiin kun akka raajiitti hiiktee, gurbaa sanatti qabeenya tokko piraamidoota Gibxii keessatti akka argatu itti himti. Santiyaagoo erga ka’ee booda mootii dulloomaa Melkisedeq ykn mootii Saalem waliin wal argee, innis gara Gibxii imaluun Faaroo Dhuunfaa isaa akka raawwatu hoolota isaa akka gurguru itti hima. Santiyaagoo maallaqa hoolaa isaa irraa argate nama yeroo jalqabaaf Afrikaa gahu gara piraamidootaatti geessuu nan danda'a jedhee saama. Achiis, maallaqa gahaa gara piraamidootaatti imalu argachuuf, Santiyaagoo daldalaa kiristaala tokkoof hojjechuu qaba.