Jump to content

Algaajima

Wikipedia irraa

Algaajimni urjii Gurmuu Arba gaadduu keessatti ifaa sadaffaa fi samii halkanii keessatti urjii ifaa 27ffaadha. Urjii guddinbantii bifa diimaa qabuu fi urjiilee gurguddoo beekaman keessaa isa tokkodha.

Algaajimni lafa irraa gara waggaa ifa 240 fagaatee kan argamtu yoo ta'u, ulfaatina aduu gara 20 qaba. Guddina Aduu gara dachaa 100 kan qabu yoo ta'u, ifa Aduu gara dachaa 10,000 balaqqeessaa jira

Bellatrix urjii ifaa urjii Orion (gubbaa mirgaa) keessa jiruudha.