Alchaarjeessuu elektirikii

Wikipedia irraa
Amaloota voolteejii fi kaarentii gaasii ni’oonii dhiibbaa Torr 1 elektiroodii diriiraa gidduu jiru 50 gidduutti cm.</br> AD dhangala’aa dukkanaa’aa</br> AB: dhangala’aa of danda’ee hin dandeenyee fi walitti qabama ayoonota ofumaan uumaman.</br> BD: naannoo Townsend, bakka baay’inni kaskaadii geejjibaa itti raawwatamu.</br> DI glow dhangala'aa</br> DE: gara dhangala’aa ifaatti ce’uu, caccabuu gaazii.</br> Fkn: gara ifa idileetti ce’uu; naannoowwan naannoo G jiran keessatti, voolteejiin kaarentii garaagarummaa qabuuf dhaabbataa ta’uutti dhihaata.</br> GI: ibsaa hin baramne bakka bu’a, akkuma dhangala’aan ammee ol ka’aa deemuun</br> IK arc dhangala'aa .

Elektiroomaagneetizimii keessatti, alchargeessuun elektirikii dirree elektirikii hojiirra oole keessatti elektirikii karaa meeshaa akka gaazii (jechuunis, dhangala’aa kaarentii elektirikii ba’u karaa meeshaa sibiilaalaab) gadhiisuu fi dabarsuudha.

Fayyadamtoota[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Amaloonni fi bu’aan dhangala’aa elektirikii guddina bal’aa irratti faayidaa qaba. Puulsiin kaarentii xixiqqoo tuubii Geiger–Müller keessatti raadiyaashiniin ayooniziingii adda baasuuf fayyadamu . Kaarentiin dhaabbataa gadi aanaan ispeektirii gaazii tuubii gaaziin guutame keessatti agarsiisuu danda’a . Ifa ni'oon fakkeenya ibsaa gaazii-discharge, ifaafi akka to'ataa voolteejii lamaanuu faayidaa qaba . Flashtube kaarentii ulfaataa karaa gaazii arc discharge erguun ifa cimaa gabaabaa suuraa ka'uuf faayidaa qabu maddisiisa. Dhangala'aan koroonaa footokoppii keessatti fayyadama .

Dhangala’oonni elektirikii anniisaa guddaa gara elektiroodii dhuma dhangala’aa sanaatti dabarsuu danda’u. Mootorootni gubaa keessoo keessatti qaawwi isparkii fayyadamuun makaa boba’aa/qilleensaa humna stroke hunda irratti qabsiisa. Qaawwi isparkii jenereetarii Maarkis keessatti kaarentii ulfaataa jijjiiruuf akkasumas meeshaalee elektirikii eeguufis ni fayyadama. In electric discharge machining, arkii elektirikii xixiqqoo hedduun hojii dabarsuu gara boca xumurameetti ni mancaasu. Waldiin arkii caasaa sibiilaa ulfaataa walitti qabuuf kan gargaaru yoo ta’u, sibiilli bu’uuraa ho’a arkiitiin hanga baala’utti ho’ifama. Furnaasiin arkii elektirikii kaarentii arkii ampere kuma kudhaniin lakkaa’amu kan itti fufu yoo ta’u, sibiilota hojjechuu fi alayidii fi oomishaalee biroo oomishuuf kan ooludha.

Fakkeenyota[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Fakkeenyonni taateewwan gadi lakkifamuu elektirikii kanneen akka:

 • Dhangala’aa buruushiin
 • Dhangala’aa danqaa daayilektirikii
 • Dhangala'aa Koroonaa
 • Dhangala’aa ibsaa elektirikii
 • Arkii elektirikii
 • Dhangala’aa elektiroo-istaatikii
 • Gaasii elektirikii gadi lakkifamuu
 • Hogganaa (spark) .
 • Gartokkoon dhangala’aa
 • Streamer dhangala'aa
 • Arkii vaakiyuumii
 • Townsend gadi lakkifamuu
 • Ibidda qulqulluu Elmoo
 • Hangaasuu
 • Qaama elektirikii