A

Wikipedia irraa

A / a qubee jalqabaa qubee Laatiin ti .

Afaan Ingiliffaatiin, sagaleen maqaa qubee /ey/ yoo ta’u, kunis wal jijjiirraa dubbachiiftuu guddaa calaqqisiisa . Afaanota baay'ee keessatti garuu humna sagalee dubbachiiftuu idilee "a" bakka bu'a.

Kan Misrii


Seem Duraa

Barreeffama Fiinqee

Barreeffama Giriikii
Etruscan jedhamuun beekama</br> QEENXEE
Laatiin/Kirlos</br> QEENXEE
Egyptian hieroglyphic ox head\ </img> Phoenician aleph</img> Greek alpha</img> Etruscan A</img> Roman A</img>