Zigzaagii

Wikipedia irraa
Fakkii zigzag.

Sarara Zigzaagii ykn Sokaree ykn sarara jajallaa jechuun akkina golee xixiqqoo kofoota jijjiiramaa irratti ijaarame yoo ta’ellee, zigzag keessatti dhaabbataa ta’us, daandii sararoota walfakkaatoo lama gidduu jiru hordofuudha.