Jump to content

Yaadsafuu

Wikipedia irraa

Yaadsafuu jechuun "qayyabachuu," "miira hubachuu," "ofii adda baasuu," ykn surrii guutuu to'achuu. Kanaaf yaadsafuun kutaa dalagaalee yaadsammuu hedduu gaaddisa isaa jalatti keessummeessuudha.

Yaadsafuu haala xiqqoo adda ta'een ibsuun jaalladha yaadmullata jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, calaqqisiisa addunyaa kan nuti argine ykn arginee ta'us, argannoo kutaa sammuu dhokataa ta'us, nama addunyaan jireenya isaa %99 dammaqinaan geggeessiti. Namni jaallatu hin jiru. Fakkeenyaaf dhiibbaa guddinaa qaba. Kana karaa hedduun arguu dandeessu.