Jump to content

Wikipedia:Xinnoo

Wikipedia irraa

Template:Baay'ee Xinnoo kan jedhamu barruu odeeffannoon isaa baay'ee xiqqoo ta'uu irraa kan ka'e akka ensaaykilopiidiyaatti hin ilaallamneef. Barruu xinnoon odeeffannoo barbaachisoo muraasa kan qabuu fi babal'achuu kan danda'uudha. Fuula barruu kan hin taane kanneen akka qajojii, ramaddi, fuula haasa akka barruu xinnootti hin ilaallaman. Marsaritilee afaan oromoo kannen waggaa tokko duraa hojjetaman appiliikeeshinaa afaan oromoo dabalatee jechuudha akkasumaa kitaaboolee hiikkaalee addaa addaa, qur'aanaa afaan oromootiin, macafaa qulquluu afaan oromootiin seerlugaa addaa addaa, makmaaksa, ciigoo, hiibboo taphaa ijoolee hundaa caalaa jaarraa kana keessaattii afaan oromoo sadarkaa jalqabaa irraattii argamuu isaa baay'ee na gammaachiisuu isaa ibsuudhaaf baay'ee nattii ulfaatee gammaachuu keessaa jechuudha. Ammaa kana booda gara fiiri ykn bu'aa hojii koo argachuutti sochaa'aa ykn deemaan jira yoo rabbiin jedhee hundaafuu waaqayyoof galanni haa gahuu "allahamdulillaahii " guyyaan Hagayyaa 26/2023 Piroofeesar Yuusuf Abdallaa Adamee bulchinsaa magaala harawachaa istuudiyoo yeroo irraahii