Wikipedia:Community portal

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Duraan dursee nagaan koo kana oromummaa qilleensa irraan isin haa gahu kabajamtoota warra marsaa akana barreessef yaadan qaba. innis:-waa'ee dhimma sirna gadaa ilaalchisee waanti barreeffame hundi isaa sirrii akka hin taanetti hubadheen jira.innis namni tokko dhalatee 0-8 jiddutti dabballee ta'a isa jedhuuf yaada mormiin qabaa mucaan tokko sirna gadaa keessa kan seenu dhalatee waggaa 0-8 otoo hin taane abbaan isaa gadaa baasee erga sirna gadaa keessaa bahee jaarsa lubaa ta'ee booddee mucaan isaa sirna gadaa abbaa isaa irraa fudhatee itti makoo ta'a.kana yennaa jedhu umriin mucichaa murteessaa miti.innis gaafa abbaan isaa gadaa baasu umriin mucaa isaa kan barbaade ta'uu danda'a malee namni tokko akkuma dhalateen sirna gadaa hin qabaatu


Barreessaan Mubarik giddi