Waliso (aanaa)

Wikipedia irraa

gandoota aanaa waliso ganda maaruu faaqqe

gandi kun bu'uraale misooma dandii, kilinika,bishaan qulqullu, dirre misoomafi kkf guutummaa guututti qaba.