Walaabeedduu

Wikipedia irraa

Multiverse tuuta yaadame yuunivarsiitota hundaati .Walitti qabamanii, yuunivarsiitiiwwan kun waan jiru hunda akka of keessaa qabantti fudhatamu: guutummaa iddoo, yeroo, maatirii, anniisaa, odeeffannoo, fi seera fiizikaalaa fi dhaabbataa isaan ibsan. Yuunivarsiitiiwwan adda addaa multiverse keessa jiran "Addunyaa waltarree", "Addunyaa biroo", "universes alternate", ykn "worlds hedduu" jedhamu. Tilmaamni beekamaan tokko multiverse "patchwork quilt kan yuunivarsii adda addaa hunduu seera fiiziksii tokkoon hidhaman" ta'uu isaati.