Waancaa Afrikaa bara 2023

Wikipedia irraa

Waancaa Afrikaa bara 2023 gabaabumatti AFCON 2023 ykn CAN 2023 jedhamuun kan beekamu fi kaayyoo ispoonsara ta'eef TotalEnergies 2023 Africa Cup of Nations jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, dorgommii waancaa Afrikaa waggaa lama lamatti Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaatiin qophaa'u marsaa 34ffaa ture ( CAF). Ivory Coast tiin kan qophaa'e yoo ta'u, maxxansa bara 1984 hordofee yeroo lammataaf biyyattii keessatti kan raawwatamedha .

Maxxansi dorgommii kun jalqaba irratti yeroo ganna Hemisfeera Kaabaa akka waancaa bara 2019, gareewwan kilaboota Awurooppaa fi dorgommiiwwan waliin waldhabdee sagantaa hir'isuuf karoorfamee ture. Haa ta’u malee, sababa yaaddoo haala qilleensaa ganna Ivory Coast keessatti uumameen CAF’n gara 13 January – 11 February 2024tti 3 July 2022tti darbe, dorgommiin kun maqaa jalqabaa ispoonsara ta’eef qabatus. Kunis maxxansa kanaan duraa bara 2021 Kaameeruun keessattis sababa walfakkaatuun gara waqtii qorraa Kaabaa Hemisfeeraatti jijjiiramuu hordofee, sababa dhiibbaa weerarri COVID-19 kalaandarii CAF irratti qabuun yeroo biraatti dabarfamuu wajjin walqabatee ta’us .

Biyyi keessummeessituu Ivory Coast dorgommii kana injifachuun waancaa sadaffaa isheef injifatte. Tapha xumuraa irratti Naayijeeriyaa 2–1 injifataniiru, akkasumas marsaa 16ffaa irratti shaampiyoonaa ittisaa Senegaal 1–1 qixa ba’anii booda adabbiitiin injifataniiru.