Waancaa Afrikaa bara 2013

Wikipedia irraa

Waancaa Afrikaa 2013, sababoota ispoonsaraatiin waancaa Burtukaana Afrikaa Afrikaa Kibbaa jedhamuun kan beekamu, Guraandhala 19 hanga Fulbaana 10, 2013tti gaggeeffame, waancaa Afrikaa 29ffaa, shaampiyoonaa kubbaa miilaa Afrikaa Konfedereeshiniin qopheesse Kubbaa Miilaa Afrikaa (CAF). Maxxansa kana irraa eegalee dorgommiin kun waancaa addunyaa FIFA waliin akka wal hin dhabneef waggoota lakkoofsa walqixaa osoo hin taane waggoota lakkoofsa odd-numbered keessatti akka gaggeeffamu jijjiirame . Kanaaf maxxansi kun bara 1965 irraa eegalee waggaa lakkoofsa odd keessatti kan gaggeeffame isa jalqabaa ture .

Afrikaan Kibbaa dorgommii kana yeroo lammataaf kan keessummeessite yoo ta'u, kanaan dura bara 1996 waancaa biyyoota Afrikaa erga keessummeessitee booda . Dorgommiin bara 2013 waancaa Afrikaa bifa amma jiruun garee 16n hirmaannaan baay’inaan hirmaatanidha. Gareen Afrikaa Kibbaa kun tapha kudha-lamaan xumuraa irratti Maaliin kan ba'e yoo ta'u, kunis adabbiitiin ala ta'eera. Zaambiyaan shaampiyoonaa ittisaa turte, garuu sadarkaa gareetiin ala baate.

Naayijeeriyaan shaampiyoonaa waancaa Afrikaa sadaffaa taatee xumuraa irratti Burkinaa Faasoo 1 fi 0n injifatteetti . Naayijeeriyaan waancaa konfedereeshinii FIFA bara 2013 Biraazil keessatti gaggeeffame irratti bakka bu'aa CAF irraa taatee hirmaatteetti.