Waagii

Wikipedia irraa
Margaa gaaddidduu qorraa gadii keessatti qorra kiristaala agarsiisu (buluu, mirga gadii); qorra ho’aa keessatti garuu ammallee qorraa gadi ta’e kan dhiheenya kana ifa aduudhaaf saaxilame (adii, giddu galeessa); fi naannoo qorra irraa bilisa ta’e: asitti, qorri duraanii ifa aduu yeroo dheeraaf saaxilamuu irraa kan ka’e baala’eera (magariisa, bitaa gubbaa. ) .

Waagii Afaan ingiliffaan(frost) jechuun baqqaana haphii cabbii fuula jabaa irratti argamu yoo ta’u, kunis hurkaa bishaanii qilleensa qorraa ol ta’e keessatti kan uumamu yoo ta’u, fuula jabaa ho’iiyaan isaa qabxii qoriinaa gadi ta’e waliin wal qunnamee, fi bu’aan isaas jijjiirama marsaa bishaan irraa fida hurkaan ( gaasii ) gara cabbii (jajjaboo)tti yeroo hurkaan bishaanii qabxii qorraa ga’u . Haala qilleensaa baddadaree keessatti baay'inaan lafa naannoo lafaatti akka kiristaala adii dadhaboo ta'ee mul'ata ; haala qilleensaa qorraa keessatti bifa adda addaa guddaa ta’een ni mul’ata. Babal'inni uumamuu kiristallii adeemsa niwukilaasiitiin uuma .