User:Wakjira Dame

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ani mana barumsaa Oromiyaa keessatti argamtu tokkotti barsiisaa afaaniiti. Wiikipiidiyaan Afaan Oromoo hojii eegale kun irra caala cimina isaatu mul'ata. Ta'us, qubeessuu (spelling) irratti hanqinaalee hedduutu mul'ata. Isa kana waliin haa soroorsinu.