Jump to content

Urjiileesoboo

Wikipedia irraa
Urjiileesoboo

Kuwezarootnii Hangafedhesamii keessatti baay'ee ifa ta'anus, erga argamaniiwaggoota60 qofadha. yeroosanattimaddootahawa/samii hedduukeessaa, dambaliiwwaan raadiyoo hedduun worabamaniituran. Qorattoniihawaa, Maddoota Raadiyoo waliin kan Mul'atan ifa Mula'ata argachuufyemmuu yaalaniti, Gidduu galleessiiKutaamaddootaRaadiyoo baay'ee dheeraa, Urjiileekan fakkatan wantoota halluu cuqullisaanakka qabamanbira gahanii turan IspeektiraanWantoota kunneeni yemmuuilaalamanbaay'ee Fagoo(ruda keenyanala, Gaalaksotabaay'ee beekamoocaala fagookan ta'an) fi isaan urjiileekan hintaaneedha. isaan Moggasaa Maqaa Kuwezarootakan fudhatan (FakkatootaUrjiileti) Argannoo kuwezarootaa 3 Fakkii walmakaaFuuurraa/Jets 3C273 (Bara ifa 100,000 dheeratu) X-Ray (Cuqullisa), ifa mul'ata(magariisaa) fi infrared (diimaa) teleskooppii hawaa Chaandraa, Haabliifi Ispiitzartiinhojjetame. 4 Fakkii walmakaaNGC 4261. Bitaa: Raadiyoo xuqaaGeengawaa/lobes(DheerinaBara ifaa 200,000 kan qabu) haalluuKellooykn Burtukanawaayoo ta'uufakkiin Optikalaa rudichaa garuu adiidha. Mirgaan:Fakkii Teleskooppii Hawaa Haabilkan Naannoogiddugalleessa, Awara Geengawaa bara ifaa 400 qaxxaamureeagarsiisu. Qoratoonii Hawaa wantootaTeleskooppii lafa irrattiinmul'achuuhindandeenyeeTeleskooppii Hawaa Habiliinilaaluu danda'uu. Hamma iddo, Furuurii raadiyoo irraa MaddanbocawwaanGaalaksotan addabaasuu ni dandeenya. Diskiiwwan dhukkee qabankutaagiddugaleessaakanneen dhiyoojirankeessa ttimul’atu. Yeroo tokko tokko, `Furuurra’ optikaalaaniwukilasiiruda irraa fagaataniiakka akeekumul’atu. TeleskooppiiwwanX-reeyiiakka agarsiisanittikuwezarootaafi rudawwanisaan waliin walqabatan madda X-reeyii ifaa ta’uuisaaniiti. Haataʼ umalee, AdeemsakeessaaqoratooniiUrjiileewantoota amalakuwaasarootaawajjinwalfakkaatuqabangaruu dambaliiraadiyoo hin baasnehedduu argataniiru. Isaan kunradio-quiet quasars jedhamu. Diskiiwwan, furuurawwan fi wantoota biroo 5