Urjii Dhahuu

Wikipedia irraa

Urjii dhahuu(Astrology) duudhaa fi amantiiwwan waa’ee ejjennoo fira qaamolee samii fi bal’inaan waa’ee dhuunfaa, dhimma namaa fi dhimmoota addunyaa biroo odeeffannoo kennuu danda’an walitti qabuu dha. Inni keessatti hojjatu urjii lakkaa'aa jedhama, hayyoonni urjii ilaaluun akka saayinsii sobaa ykn amantaa sobaa ta'etti ilaalu.