Jump to content

Ulmaayaa

Wikipedia irraa
Ulmaayyaa

ulmaayyaa (Latin:Salix ) sanyii mukaa ykn tuutama sanyii kan ta'e dha.

ulmaayyaan barreeffamoota harkaa warra Sumeria fi Fara’oon durii keessatti caqafameera. Biyyee jiidha qabu hemisfeera kaabaa keessatti biqila . Willows kutaalee addunyaa hedduu keessatti kan argaman yoo ta'u, jiraattonni gandaa gaaddisa uumuu fi summii qilleensa ho'aa yeroo gannaa fi qilleensa qorraa yeroo qorraa cabsuu keessatti fayyadamoo akka ta'aniif cinaacha sululaa fi sulula irratti kan biqilan yoo ta'u meeshaalee qonnaa tokko tokkoof qabannaa tolchuu akkasumas damee xixiqqoo akka muka ibiddaatti fayyadamuu. Gariin isaanii hanga meetira 30 dheeratu, gariin immoo gabaabaa, hanga meetira 3 ta’u. Mukti tokko damee cabee irraa kan biqilu yoo ta’u, kana keessaa kan dhiiraa fi dubaraa ni jiru. Gogaan willow asiidii salicylic kan of keessaa qabu yoo ta'u, kunis qaama (acetyl salicylic acid) kan ta'e, kunis wanta beekamaa aspirin ti.